سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ / بعد از ظهر / | 2022-05-17
تبلیغات

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : حگردش نام : ریل گردش ایرانیان آخرین : 2,789 تغییر : 1,789 تعداد معامله : 68,394
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 122,750 تغییر : 70,220 تعداد معامله : 64,534
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,068 تغییر : 3.00 تعداد معامله : 46,004
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,365 تغییر : 69.00 تعداد معامله : 31,069
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 3,921 تغییر : 116.00 تعداد معامله : 26,015
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : پارس نام : پتروشیمی پارس آخرین : 180,000 تغییر : 177,770 درصد تغییر : 7,971.75
نماد : غناب نام : ناب آخرین : 188,900 تغییر : 185,410 درصد تغییر : 5,312.61
نماد : فبستم نام : بسته بندی مشهد آخرین : 18,850 تغییر : 18,057 درصد تغییر : 2,277.05
نماد : شکربن نام : کربن ایران آخرین : 76,110 تغییر : 72,087 درصد تغییر : 1,791.87
نماد : پشاهن نام : پلاستیک شاهین آخرین : 49,150 تغییر : 41,781 درصد تغییر : 566.98
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,068 تغییر : 3.00 تغییر مالکیت حقوقی : 240.161 میلیون
نماد : کرازی نام : شیشه دارویی رازی آخرین : 1,655 تغییر : 39.00 تغییر مالکیت حقوقی : 43.69 میلیون
نماد : ملت نام : بیمه ملت آخرین : 1,443 تغییر : 15.00 تغییر مالکیت حقوقی : 35.356 میلیون
نماد : شتران نام : پالایش نفت تهران آخرین : 5,750 تغییر : 120.00 تغییر مالکیت حقوقی : 30.816 میلیون
نماد : البرز نام : بیمه البرز آخرین : 2,530 تغییر : 26.00 تغییر مالکیت حقوقی : 20.48 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : خپارس نام : پارس خودرو آخرین : 1,252 تغییر : 50.00 تغییر مالکیت حقوقی : -66,566,000
نماد : فملی نام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 7,570 تغییر : 180.00 تغییر مالکیت حقوقی : -63,199,000
نماد : فخوز نام : فولاد خوزستان آخرین : 6,340 تغییر : 140.00 تغییر مالکیت حقوقی : -45,983,000
نماد : فولاد نام : فولاد مبارکه اصفهان آخرین : 12,590 تغییر : 270.00 تغییر مالکیت حقوقی : -30,510,000
نماد : ثشاهد نام : سر. شاهد آخرین : 10,050 تغییر : 210.00 تغییر مالکیت حقوقی : -23,905,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,130 تغییر : 29.00 حجم عرضه حقوقی : 192.088 میلیون
نماد : فملی نام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 7,570 تغییر : 180.00 حجم عرضه حقوقی : 137.315 میلیون
نماد : خپارس نام : پارس خودرو آخرین : 1,252 تغییر : 50.00 حجم عرضه حقوقی : 94.841 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,133 تغییر : 69.00 حجم عرضه حقوقی : 68.842 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,068 تغییر : 3.00 حجم عرضه حقوقی : 60.126 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,068 تغییر : 3.00 حجم تقاضا حقوقی : 300.286 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,130 تغییر : 29.00 حجم تقاضا حقوقی : 122.914 میلیون
نماد : فملی نام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 7,570 تغییر : 180.00 حجم تقاضا حقوقی : 74.116 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,133 تغییر : 69.00 حجم تقاضا حقوقی : 69.178 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 3,790 تغییر : 14.00 حجم تقاضا حقوقی : 62.98 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,068 تغییر : 3.00 تاثیر : 1,558.68
نماد : جم نام : پتروشیمی جم آخرین : 49,300 تغییر : 1,920 تاثیر : 731.1
نماد : رمپنا نام : گروه مپنا آخرین : 17,320 تغییر : 0 تاثیر : 642.43
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,185 تغییر : 25.00 تاثیر : 443.53
نماد : تیپیکو نام : سر. دارویی تامین آخرین : 22,950 تغییر : 300.00 تاثیر : 234.42
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : غمهراح نام : مهرام (حق تقدم) آخرین : 115,000 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : پردیس نام : سر. پردیس آخرین : 3,395 تغییر : 27.00 تاثیر : -
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 تاثیر : -
نماد : ثشرقح نام : سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم) آخرین : 4,460 تغییر : 30.00 تاثیر : -
نماد : نبورس نام : نهادهای مالی بورس اوراق بهادار آخرین : 35,240 تغییر : 3,660 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 122,750 تغییر : 70,220 ارزش معامله : 6.152 هزار میلیارد
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 3,921 تغییر : 116.00 ارزش معامله : 5.255 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412 نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 995,000 تغییر : 5,000 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,068 تغییر : 3.00 ارزش معامله : 3.076 هزار میلیارد
نماد : صنوآور12 نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 3 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,068 تغییر : 3.00 حجم معامله : 2.98 میلیارد
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 3,921 تغییر : 116.00 حجم معامله : 1.68 میلیارد
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,133 تغییر : 69.00 حجم معامله : 1.3 میلیارد
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,365 تغییر : 69.00 حجم معامله : 1.16 میلیارد
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,185 تغییر : 25.00 حجم معامله : 743.77 میلیون
مشاهده بیشتر