اخبار بورس

جزییات افزایش سرمایه چند نماد بورسی و فرابورسی | افزایش سرمایه ۴۵۱۹ درصدی یک نماد

جزییات افزایش سرمایه چند نماد بورسی و فرابورسی | افزایش سرمایه ۴۵۱۹ درصدی یک نماد

به گزارش یولن، طی روزهای گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه شکام

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه  شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز از مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد و بهره مندی از معافیت مالیاتی ارائه  گردید.

ثبت افزایش سرمایه پکویر

افزایش سرمایۀ شرکت کویر تایر  از مبلغ ۴,۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶,۵۴۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲۱۸۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

آگهی ثبت افزایش سرمایه ستران

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱  افزایش سرمایۀ شرکت سیمان تهران  از مبلغ ۱,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۱۳۹۵۷۳ میلیون ریال، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مبلغ ۱۴۱۱۰۴۲۷ میلیون ریال و میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ثبت افزایش سرمایه سپرده

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴  افزایش سرمایۀ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از مبلغ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۲۶۱۹۶۳۳ میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ ۵۳۰۳۶۷ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ثبت افزایش سرمایه  ومشان

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸  افزایش سرمایۀ شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر از مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۲۴۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده اعتلا

پیرو افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز  از مبلغ ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد.  

نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده کوثر

پیرو افزایش سرمایه شرکت بیمه کوثر از مبلغ ۱۶,۸۸۵,۰۳۰,۶۲۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۶۲۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته، سایر اندوخته‌ها نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه فلوله

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت لوله وماشین سازی ایران از مبلغ ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش ارائه  گردید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه بپاس

گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت بیمه پاسارگاد  از مبلغ ۶۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور ارتقاء نسبت توانگری، حفظ مجوز قبولی اتکایی، افزایش ظرفیت نگهداری شرکت، انتقال سود حاصل از تسعیر ارز به سرمایه با عنایت به الزام بیمه مرکزی ج. ا. ایران و نیز تأمین منابع جهت توسعه فعالیت‌های آتی شرکت پیشنهاد شده است؛ که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

ثبت افزایش سرمایه وبیمه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱  افزایش سرمایۀ شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال)  در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اعلامیه پذیره نویسی عمومی قشرین

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان  از مبلغ ۲,۰۶۸,۲۰۸ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۵۰۸,۲۰۸ میلیون ریال، تعداد ۳۱۱,۹۴۵,۱۶۳  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱۲۸,۰۵۴,۸۳۷  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱  لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ تعیین شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ثفارس

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت عمران و توسعه فارس از مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی ارائه گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۴۵۱۹ درصدی شمواد

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی از مبلغ ۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶,۶۲۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختارمالی شرکت و بهبود نسبت‌های مالکانه ارائه  گردید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه کباده

گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده  از مبلغ ۷۴۵,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۱۱۷,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام میدکو

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه  از مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰  تعیین شده  ست.

مجله خبری یولن

دانلود نرم افزار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا