اخبار بورس

۳ هدف طرح سهام عدالت برای عمق بخشیدن به بازار سرمایه

«سیدمحمد هاشمی نژاد» روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی یولن به چالش‌ها و راهکارهای در نظر گرفته شده برای طرح سهام عدالت اشاره کرد و افزود: این ﻃﺮح به عنوان ﯾﮑﯽ از بزرگ‌ترین برنامه‌های اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب تلقی می‌شود که در راستای فعالیت‌های خود به دنبال خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی از طریق مردمی‌سازی اقتصاد است.

وی با بیان اینکه اﯾﻦ ﻃﺮح با هدف ﺗﺴﺮﯾﻊ در خصوصی‌سازی، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ عمده‌ای از شرکت‌های دوﻟﺘﯽ به مرحله اجرا رسید، گفت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ شرکت‌های دوﻟﺘﯽ درﺻﺪ قابل‌توجهی از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان را در دﺳﺖ دارﻧﺪ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺳﺎن، ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ شرکت‌ها سبب ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ قرار گرفتن کلیت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر خواهد شد.

هاشمی نژاد با تاکید بر اینکه نتیجه اجرای اﯾﻦ ﻃﺮح تاثیرگذار بر طبقات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر خواهد بود، خاطرنشان کرد: دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین اﻫﺪاف طرح سهام عدالت است و اﯾﻦ ﻣﻮارد به عنوان اﻫﻤﯿﺖ قابل توجه اﯾﻦ ﻃﺮح به شمار می رود. 

این کارشناس بازار سرمایه به دیگر اهداف طرح «سهام عدالت» و تاثیر آن در کشور اشاره کرد و گفت: اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺮوت و اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ داﺋﻤﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺸﻮر و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻌﺎدل ﺛﺮوت در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻋﻤﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮر، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﮥ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺟﺎﻣﻌـﻪ، رﺷـﺪ پس‌انداز ﻋﻤـﻮﻣﯽ، ﺗـﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳﻬﺎمداری و اﺗﮑﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ دارایی‌های ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﻣـﺮدم در اﯾـﻦ ﺑـﺎزار از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف ﻃﺮح سهام عدالت در اقتصاد کشور و نیز در میان سهامداران ﻋﻨﻮان می‌شود.

طرح سهام عدالت کمکی برای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ خصوصی‌سازی واﻗﻌﯽ

وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح سهام عدالت کمک‌کننده برای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ خصوصی‌سازی واﻗﻌﯽ، اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ دارایی‌های ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ خواهد بود، اظهار داشت: ﻃﺮح ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ در اﯾﺮان به‌عنوان ﻃﺮح ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﮐﻮﭘﻦ ﺳﻬﺎم در کشورهای تازه استقلال‌یافته مانند اتحاد جماهیر شوروی و برخی کشورهای آمریکای جنوبی محسوب می‌شود.

هاشمی‌نژاد با بیان اینکه ﻃﺮح سهام عدالت نشات گرفته از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ خصوصی‌سازی ﺑﺎ واﮔﺬاری ﮐﻮﭘﻦ ﺳﻬﺎم به مشمولان سهام عدالت اﺳﺖ، گفت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ صورت گرفته از ﺗﺠﺮﺑـﻪ دیگر کشورها، ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در طرح سهام عدالت اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ در اﺟﺮای ﮐﻮﭘﻦ ﺳﻬﺎم دﭼـﺎر ﻧﺸـﻮد اما در این میان پروژه سهام عدالت در مسیر فعالیت خود با چالش‌های متعددی مواجه شد که برخی از آن‌ها در آینده ابعاد گسترده‌ای پیدا خواهد کرد و اقتصاد کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه به مهمترین چالش‌های پیش‌روی طرح سهام عدالت تاکید کرد و گفت: دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ قابل‌توجه ﮐﺎراﯾﯽ در شرکت‌های واگذارشده به عنوان چالشی جدی در مسیر طرح سهام عدالت به شمار می رود که به نظر می‌رسد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ عجله در اﺟﺮای آزادسازی ﻃﺮح سهام عدالت، ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر شرکت‌های مشمول واگذاری به سبد سهام عدالت ایجاد نشود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ﻣﻨﻈﻮر از اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎری در اﯾﻦ شرکت‌ها، ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﻧﯿـﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ، قیمت‌گذاری ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ است که به عنوان ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﻓﺮاﺗـﺮ از ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺳﻮدده ﯾﺎ زﯾﺎنده ﺑﻮدن ﺷﺮﮐﺖ تلقی می‌شوند.

هاشمی‌نژاد وجود مشکل در ﺣﻔﻆ ﺳﻮدآوری شرکت‌های واگذار شده را دیگر چالش موجود بر سر راه طرح سهام عدالت عنوان کرد و گفت: ماهیت غیردولتی و مردمی بودن طرح سهام عدالت از یک‌سو و عدم‌حمایت ﺟﺪی از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از سوی دیگر باعث شد تا ﺳﻮدآوری واﺣﺪﻫﺎی واگذارشده روﻧﺪ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ را دﻧﺒﺎل کنند و با برخی از ضرر و زیان ها همراه شوند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻃﺮح ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺪاوم ﺳﻮددﻫﯽ اﯾﻦ شرکت‌ها خواهد بود، گفت: در صورت قطع یارانه‌ها، ﺟﺮﯾﺎن روﻧﺪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ شرکت‌های ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در این صورت دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﻧﯿﺰ ﺛﺮوت ﺧـﻮد را از دست ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

ﺟﺬب سرمایه‌های ﺟﺪﯾﺪ، ﭼﺎلشی برای شرکت‌های واگذارشده

وی به ﭼﺎﻟﺶ شرکت‌های واگذارشده در راستای ﺟﺬب سرمایه‌های ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮥ فعالیت‌ها تاکید کرد و گفت: این احتمال وجود دارد ﮐﻪ با گذشت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺴﯿﺎری از شرکت‌های واگذارشده در ﺗﻮﺳـﻌﻪ فعالیت‌های ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻼت ﺟـﺪی ﻣﻮاﺟﻪ شوند که اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ می‌شود ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات شرکت‌ها ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺮ ﮐﻞ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ﻧﯿـﺰ اﺛـرگذار باشد.

هاشمی‌نژاد با بیان اینکه ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ راه‌حل ﻣﺸﮑﻼت در آن زﻣﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺪی دوﻟﺖ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻋﻄﺎی اﻧﻮاع وام‌ها ﺑﺎﺷﺪ، اعلام کرد:  اﯾﻦ اﻣﺮ منجر به ﻓﺸﺎری ﻣﻀﺎعف ﺑﺮ دوﻟﺖ و ﺑﻮدﺟﮥ ﺳﺎﻻنه میﺷﻮد، به‌این‌ترتیب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آینده ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﺟﺪی دوﻟﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به ﭼﺎﻟﺶ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺳﻬﺎمداران ﺧﺮد تاکید کرد و گفت: سوال اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح می‌شود، آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻬﺎمداران عمده ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ آن‌ها ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ذی‌ربط ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ، ﭼﮕﻮﻧﻪ می‌توان اﻧﺘﻈـﺎر داشت ﻣﺪﯾﺮان بنگاه‌های واگذارشده و ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ شرکت‌های ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﯾﺎ سرمایه‌گذاری اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﺎم آن در اﺧﺘﯿﺎر میلیون‌ها ﻧﻔﺮ ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮدآوری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻬﺎمداران ﺣﺮﮐﺖ کند، همچنین ﭼﮕﻮﻧﻪ می‌توان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از واﮔﺬاری ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ دوﻟﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻗﺸﺮ گسترده‌ای از ﻣـﺮدم و کاستن از ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎرﺗﯽ دوﻟﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻬﺎمداران ﺧﺮد ﻣﺤﻘﻖ شود.

هاشمی نژاد در ادامه به دلایل بهره‌وری و ﺑﺎزدﻫﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ شرکت‌های دوﻟﺘﯽ در اﯾﺮان تاکید کرد و افزود: مکان‌یابی ﻧﺎدرﺳﺖ بنگاه‌های تأسیس‌شده، اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ، برنامه‌ریزی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ بر اساس قیمت‌های ﻣﺨﺘﻞ شده ﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ، ﻋﺪمﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺳﺎﻻری در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان، و ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﻗﺎﺑﺖ از جمله مسایلی است که سودآوری شرکت ها را تحت تاثیر خود قرار داده است.

این کارشناس بازار سرمایه به ﭼﺎﻟﺶ موجود در اولویت‌دهی ﺑﻪ «اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺮوت» ﯾﺎ «اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ» ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ تاکید کرد و گفت: از نظر ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮح، دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ «اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺮوت ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ» ﺣـﺪاﻗﻞ در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ﺑـﺮ «اﯾﺠـﺎد درآﻣﺪ» ﺑﺮای ﺳﻬﺎمداران ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺎﻣﻞ دارد.

 وی با تاکید بر اینکه ﺑـﺮای ﻗﺸـﺮ ﻣﺤﺮوم «دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ» ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ «ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت» مقدم‌تر اﺳﺖ، اظهار داشت: اﻗﺸﺎر ﻣﺤﺮوم ﮐـﻪ ﻣﺨﺎﻃـﺐ اﺻـﻠﯽ ﺳـﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ «ﻓﻘﺮ ﺛﺮوﺗﯽ» دﭼﺎر ﻓﻘﺮ عظیم‌تر و اولویت‌داری ﺑﻪﻧﺎم «ﻓﻘﺮ درآﻣﺪی» خواهند بود.

ﭼﺎﻟﺶ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻓﺮوش و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻬﺎم

این کارشناس بازار سرمایه به ﭼﺎﻟﺶ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻓﺮوش و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻬﺎم عرضه‌شده تاکید کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺻﻮرﺗﯽ می‌تواند ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﻏﺎﯾﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ پیدا کند ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻃﺮح، برگه‌های ﺳـﻬﺎم را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪدارﻧﺪ ﺗﺎ در درازﻣﺪت از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن بهره‌مند ﺷﻮﻧﺪ.

وی داﺷﺘﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺎﻻ را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﺮح دانست و خاطرنشان کرد: اﻧﺘﻘﺎل دارایی‌ها ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ شیوه‌ای ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻃﺮح از ﮐﻞ اﻣﺘﯿﺎز اعطاشده ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ (ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﻬﺎم به‌علاوه ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﭘﺮداﺧﺘﯽ) و نباید با فروش ﺳـﻬﺎم ﺧـﻮد مانع از اجرای توزیع ﺛﺮوﺗﯽ شوند.

هاشمی نژاد با بیان اینکه سهامداران طرح سهام عدالت جزو دهک‌های ﭘﺎﯾﯿﻦ درآﻣﺪی هستند، اﯾﻦ اﻓﺮاد از داراﯾﯽ زﯾﺎدی برخوردار نیستند، گفت: براساس طرح های در نظر گرفته شده، داراﯾﯽ اﻓﺮاد به‌صورت ﻣﻘﻄﻌﯽ اﻓﺰاﯾﺶ می‌یابد در نهایت این دارایی تبدیل ﺑﻪ ﭘـﻮل ﻧﻘـﺪ می شود و به طور معمول سهامداران آن را ﺻـﺮف هزینه‌های ﻣﺼﺮﻓﯽ خواهند کرد.

مدیر عامل گروه مالی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) با بیان اینکه اﯾﻦ ﻃﺮح می‌تواند در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت با اﺛﺮ ﺗﻮرﻣﯽ همراه ﺑﺎﺷﺪ، افزود: دهک‌های ﭘﺎﯾﯿﻦ درآﻣـﺪی ﻗﺴـﻤﺖ اﻋﻈـﻢ ﻋﺎﯾـﺪی ﺳـﻬﺎم ﺧـﻮد را ﺻـﺮف هزینه‌های ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ کرد، ﻟﺬا در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت کاهش سرمایه‌گذاری ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ تولیدشده خواهد شد و به طور معمول با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎ، زمینه اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم فراهم می شود.

ﻋﻤﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾه هدف مدنظر در ﻃﺮح سهام عدالت

وی ﻋﻤﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎیه را جزو اﻫﺪاف ﻃﺮح سهام عدالت ﻋﻨﻮان کرد و افزود: با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻃﺮح سهام عدالت، دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف می‌تواند ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را با خود به ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

هاشمی نژاد تاکید کرد: اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﺒﺐ افزایش ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدﻣﯽ می شود ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ﻗﺮار می‌گیرند، در نتیجه به دنبال چنین اتفاقی دوﻟﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﻬﺖ برطرف کردن اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه ﺗﺼﻮر ﺣـﺎﮐﻢ در ﮐﺸﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آنﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻤﻮاره اﻣﺮی ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﭼﻨﺪان درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ، گفت: ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻬﺎمداری ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد پس‌انداز از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ورود «داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ» و «آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ» اﯾﻦ پس‌اندازها ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها اﺳﺖ.

وی به راه‌های پیشنهادی برای رفع چالش‌های موجود تاکید کرد و گفت: درصورت ایجاد ﺑﻬﺒﻮد در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح، اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻃﺮف کردن ﺑﺨـﺶ ﻋﻤﺪه‌ای از چالش‌های ﭘﯿﺶروی این ﻃﺮح وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

هاشمی‌نژاد پیش‌بینی و ﺗﻨﻈﯿﻢ زیرساخت‌های ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را دیگر راه پیشنهادی برای بهبود وضعیت طرح سهام عدالت دانست و افزود: در راستای وجود ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺘﺮ در ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ از هم‌اکنون اقداماتی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ پیش‌بینی ﮐﺎﻣـﻞ اﯾـﻦ ﻣﻮارد و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ صورت گیرد.

رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاری دقیق 

این کارشناس بازار سرمایه به آزادسازی اﻗﺘﺼﺎد و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ تاکید کرد و ادامه داد: اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آزادﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ به عنوان ﯾﮑﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت خصوصی‌سازی است که اﯾـﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم قیمت‌ها (لغو ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺜﺒﯿﺖ قیمت‌ها و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺎم ﻗﯿﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ)، ﻫﺪفﻣﻨﺪ ﮐﺮدن یارانه‌ها، اﺻـﻼح  ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر، ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی کسب‌وکار، ﭘﺬﯾﺮش اﻗﺘﺼﺎد رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺣﺬف اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎ می‌شود.

وی معتقد است، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در این میان باید زمینه آزادﺳﺎزی ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﮔﺎم اول و خصوصی کردن بانک‌ها در ﮔﺎم دوم ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ از داﺧـﻞ و ﺧـﺎرج ﻣﯿﺴـﺮ باشد.

هاشمی نژاد به فرهنگ‌سازی ﺑﺮای سهام‌داری در میان مشمولان سهام عدالت تاکید کرد و گفت: دارندگان سهام عدالت در ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑـﻪ سرمایه‌داران ﺟـﺰء می‌شوند ﮐـﻪ در ﺻﻮرت فرهنگ‌سازی ﺻﺤﯿﺢ، ﻫﺮ روز ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

مدیر عامل گروه مالی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ زیرساخت‌های ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد تاکید کرد و اظهار داشت: رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ، ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ، ﺑﺎزار ﺷـﻔﺎف در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﺟﺬب شرکت‌های ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ شرکت‌های رﻗﯿﺐ اﺳﺖ؛ همچنین ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و هیچ‌یک در کوتاه‌مدت ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

دانلود نرم افزار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا